Provozní řády počítačových učeben a studoven

A. Provozní řád počítačových učeben a studoven v areálu Žižkov

Počítačové učebny (dále učebny) slouží především pro organizovanou výuku a individuální studium. Počítačové studovny (dále studovny) jsou určeny pro individuální studium.

Areál počítačových učeben a studoven obsahuje:

 • 1 učebnu v mezaninu SB M15
 • 7 učeben v 1. patře (č. místností: 103, 104, 105, 106,107, 108,109)
 • 7 učeben v 2. patře (č. místností: 202, 203, 204,205, 206, 207, 208 )

I.Provozní doba

Provozní doba počítačových učeben v řádném semestru

Provoz učeben a studoven
Učebny Po – Pá 7:30 do 20:00 hod.
Sobotní provoz Pouze rozvrhovaná výuka

Mimořádně může být provozní doba změněna. Aktuální otevírací doba je dostupná zde.

II. Priority využívání učeben

  • 1. Výuka a jiné akce (např. registrace a zápisy, konference apod.) podle rozvrhu pedagogického oddělení, případně podle rozhodnutí vedení VŠE.

 

  • 2. Mimořádná výuka po dohodě s vedením Centra informatiky nebo vedoucím oddělení provozu počítačových učeben a studoven, či provozu výpočetní techniky na JM.

 

  • 3. Individuální studium.

 

  4. Další využití – např. formou pronájmu učeben v případě volné kapacity a po předchozí dohodě s vedením VŠE.

III. Uživatelé

  Učebny a studovny jsou určeny pro plnění studijních povinností, případně pro učitele a ostatní pracovníky VŠE pro plnění pracovních povinností. Práce na učebnách a studovnách je podmíněna přidělením uživatelského jména, které přiděluje oddělení správy lokální počítačové sítě.

IV. Práva uživatelů

  • 1. Uživatel je oprávněn bezplatně využívat instalovanou výpočetní techniku. VŠE může stanovit poplatky za spotřební materiál (papír, toner apod.)

 

  2. Uživatelé mají právo přístupu do prostoru učeben výhradně na výuku v souladu s rozvrhem a mimo ni pokud to dovolují volné kapacity.

V. Povinnosti uživatelů

1. Uživatelé jsou povinni se při vstupu prokázat identifikační kartou.
2. Dodržovat příkaz rektora č. 1/07 Zásady pro provozování a využívání výpočetní techniky VŠE v Praze v platném znění. Porušení příkazu má za následek omezení přístupových práv uživatele.*)
3.Dodržovat provozní řád, pořádek, dbát pokynů služby . Hrubé nebo opakované porušení provozního řádu je důvodem pro zákaz vstupu do učeben a studoven
4. Dodržovat softwarová licenční ujednání, autorská práva a používat jen řádně instalovaný software.
5. Respektovat nedotknutelnost adresářů ostatních uživatelů, uživatel je odpovědný za utajení svého přístupového hesla.
6. Zacházet šetrně s počítači a s ostatním zařízením a při tisku dbát na hospodárnost spotřeby papíru.
7. Případné závady hlásit službě. Závažnější závady zapsat u služby do sešitu včetně uvedení čísla místnosti a čísla pracoviště.
8. Respektovat, že školní zařízení je určeno jen pro práce související se studiem na VŠE. Uživatel je povinen na požádání informovat službu o předmětu své práce, případně předložit svoji ID kartu.
9. Chovat se tiše a nerušit ostatní při práci.

VI. Další omezení

1. Je zakázáno provádět jakékoli zásahy na instalovaném hardware a software, přemísťovat počítače a jejich komponenty a nábytek.
2. Je zakázáno nosit na učebny a studovny zavazadla většího objemu (batohy, cestovní tašky) a jiné objemné předměty (jízdní kola, lyže apod.)
3. Na učebnách a studovnách je zakázáno konzumovat nápoje a potraviny.
4. Je zakázáno v prostorách učeben a studoven odkládat oděvy.

VII. Povinnosti a práva služby počítačových učeben a studoven

1. Základní povinnosti služby jsou:

 • pečovat o řádný provoz instalované výpočetní techniky
 • sledovat stav instalované výpočetní techniky
 • dbát na dodržování příkazu rektora č. 1/2007
 • dbát na dodržování pořádku a klidu
 • kontrolovat uživatele při příchodu a při odchodu
 • zajišťovat, případně zprostředkovat nápravu zjištěných závad

2. Služba je oprávněna vykázat uživatele z učeben a studoven v případě porušení Provozního řádu.
3. V případě závažnějšího porušení Provozního řádu je služba povinna nahlásit přestupek vedoucímu oddělení provozu počítačových učeben a studoven, který bude případ dále řešit podle příkazu rektora č. 1/2007.

*) Důležité upozornění

Od zimního semestru 1996/97 je zavedena autorizace přístupu do počítačové sítě i v rámci organizované výuky. Pokud bude studentovi účet pozastaven, znamená to pro něj nejen ztrátu možnosti individuální práce, ale i ztrátu možnosti využívat výpočetní techniku v zapsaných kurzech.

B. Provozní řád počítačových učeben a studoven v areálu JM

 1. Počítačové učebny (dále učebny) slouží především pro výuku. Volnou kapacitu lze využívat pro individuální práce studentů související s plněním studijních povinností. Počítačové studovny jsou určeny výhradně pro individuální práci.

 2. Provozní doba: pondělí až pátek 730–1945

 3. Pořadí priorit využívání učeben:

 • Výuka podle rozvrhu pedagogického oddělení rektorátu.

 • Individuální práce studentů.

4. Práce v počítačové síti VŠE je možná pouze prostřednictvím individuálně přidělených uživatelských jmen.

5. Uživatelé učeben a studoven jsou povinni:

 • na požádání pracovníka Centra informatiky VŠE se prokázat indexem posluchače VŠE či identifikační kartou VŠE,

 • před započetím práce zkontrolovat úplnost a funkčnost pracoviště. Jakékoliv zjištěné závady je nutné okamžitě hlásit pracovníkovi služby,

 • dodržovat provozní řád, pořádek, dbát pokynů služby a nerušit ostatní při práci. Hrubé nebo opakované porušení provozního řádu je důvodem pro zákaz vstupu do učeben a studoven. Rozhodnutí o tom náleží řediteli Centra informatiky nebo vedoucímu provozu počítačových učeben,

 • na stolech s počítači mít pouze písemnosti (nikoliv svetry, šály atd.),

 • kabáty, bundy a zavazadla odkládat do šaten a dbát zásad bezpečnosti a hygieny práce,

 • dodržovat softwarová licenční ujednání a autorská práva; není dovoleno si kopírovat síťově instalovaný software na vlastní média. Software si lze kopírovat pouze z veřejně dostupných archivů (například ftp.vse.cz). O licenčních ujednáních týkajících se konkrétních instalovaných produktů je možné se informovat u Ing. Ireny Kneřové (místnost SB M7, telefon 22409 5848),

 • programy komunikačního charakteru (s výjimkou již instalovaných správou sítě) lze používat pouze po souhlasu odpovědných pracovníků zajišťujících správu sítě,

 • respektovat nedotknutelnost adresářů ostatních uživatelů,

 • zacházet šetrně s počítači a ostatním zařízením a při tisku neplýtvat papírem,

 • respektovat, že školní zařízení je určeno jen pro práce, které souvisejí s výukou na VŠE. Výjimky povoluje ředitel Centra informatiky. Uživatel je povinen na požádání informovat službu o předmětu své práce,

 • jakékoliv závady na technickém zařízení či na programovém vybavení sdělit neprodleně službě,

 • vypnout mobilní telefony.

6. Je zakázáno

 • jakkoliv zasahovat do hardwaru a softwaru (nelze ani přepojovat myši apod.),

 • vstupovat bundách, kabátech a se zavazadly do počítačových učeben a studoven,

 • na učebnách a studovnách jíst a konzumovat nápoje,

 • používat mobilní telefony na učebnách a studovnách.

Upozornění:

Počítače na učebnách a studovnách slouží výhradně pro výuku a studium nebo pro zpracování úkolů vyplývajících z pracovní smlouvy. Nedodržení příkazu č. 1/2007 rektora VŠE (Provozování a využívání výpočetní techniky a počítačové sítě Vysoké školy ekonomické v Praze) a porušování Provozního řádu je důvodem k omezení nebo zrušení uživatelských práv na počítačové síti VŠE