Jak na registrace předmětů

 1. Registrace a zápisy předmětů
  1.1 Přidělování předmětů při automatizovaném zápisu
  1.2 Penalizace z rezervních kreditů
  1.3 Kdy si změnit předregistrovaný předmět
  1.4 Kdy si změnit Vámi vybraný předmět
 2. Jak měnit předměty a jejich konání v období zápisů
  2.1 Zaregistrované cvičení a/nebo přednáška daného předmětu se zapsalo, čas vám vyhovuje
  2.2 Zaregistrované cvičení a/nebo přednáška daného předmětu se zapsalo, chci změnit čas
  2.3 Zaregistrované cvičení a/nebo přednáška daného předmětu se zapsalo, chci ho zaměnit za jiný předmět
  2.4. Zaregistrované cvičení a/nebo přednáška daného předmětu se nezapsalo – další postup
  2.5 Nezaregistrovali jste předmět, rádi byste ho studovali (zapsali si ho)
  2.6 Zaregistrovali jste si jen předmět a ne konkrétní čas cvičení
 3. Mimosemestrální kurzy, státnice a souborné zkoušky

 

1. Registrace a zápisy předmětů [menu]

Zápis předmětů v prvním (zimním) semestru bakalářského studia je prováděn automaticky fakultou. Jedinou výjimkou je zápis jazykových předmětů (často angličtiny) a tělocviku, který si každý provádí sám. Od druhého (letního) semestru studia si každý student registruje a zapisuje předměty sám.

Termíny registrací a zápisů předmětů jsou pro každý semestr zveřejněny v harmonogramu akademického roku. Zápisy pak probíhají ve třech kolech podle toho, o jakou skupinu předmětů se jedná.  Každému kolu zápisu předchází automatizovaný zápis.

1.1 Přidělování předmětů při automatizovaném zápisu [menu]

Pokud je o cvičení/přednášku větší zájem, než je kapacita, tak se vybírají studenti dle následujících priorit:

 1. Studenti zaregistrovaní fakultou, tj.  předregistrované přednášky a cvičení pro studenty prvních ročníků bakalářského studia,
 2. studenti s vyšším počtem získaných kreditů, tj. studenti vyšších ročníků. Cílem je, aby studenti před dokončením studia mohli bez problémů odstudovat potřebné předměty.
 3. při rovnosti počtu získaných kreditů rozhoduje počet ztracených kreditů. Cílem je upřednostnit lepší studenty.
 4. pokud nepomůže žádné z předchozích kritérii, tak rozhoduje náhoda (generátor náhodných čísel).

Při přidělování předmětů neplatí princip kdo dřív přijde; tedy nezáleží na čase, kdy se na daný předmět v registracích přihlásíte.

 

1.2 Penalizace z rezervních kreditů [menu]

V rámci Vašeho studia (jak bakalářského, tak navazujícího) platí jednoduché pravidlo, a to 20 kreditů * semestr, ve kterém studujete. Pod toto číslo se v rámci svých odstudovaných kreditů nesmíte dostat, jinak dojde k penalizaci z Vašich rezervních kreditů. V praxi to znamená, že pokud jste v 1. semestru, musíte ke konci semestru odstudovat 20 kreditů (1*20). Zapsali jste si například 4 předměty po 6 kreditech, v součtu 24. Uděláte ale jen 3 z nich, tedy ke konci semestru jste získali 18 kreditů. Do hranice 20 kreditů Vám chybí 2 kredity, které se Vám jakožto penalizace odečtou z rezervních kreditů. Neztratíte tedy jen 6 kreditů za nesplněný předmět, ale 8 včetně penalizace. Hranice 20 kreditů za semestr ale neznamená, že v každém semestru musíte odstudovat 20 kreditů. Jedná se o počet kreditů, který musíte mít na konci semestru odstudovaný v součtu – tzn. například ve 3. semestru musíte mít v součtu odstudováno alespoň 60 kreditů, aby nedošlo k penalizaci.

 

1.3 Kdy si změnit předregistrovaný předmět [menu]

Pro studenty prvního ročníku prvního semestru je změna času fakultou předregistrovaného předmětu hodně riziková, neboť při jakémkoliv zásahu do registrací ztratí získanou prioritu.

Vysvětlíme na případě z minulých semestrů předmětu Informační a komunikační technologie pro obory Aplikovaná informatika a Informační média a služby.

Registrace vypadají následovně:

 

Kapacita přednášky i všech cvičení je 240, zaregistrováno je 234 studentů. Z toho je 225 studentů prvního ročníku, kterým jsme předmět předregistrovali. Dále je zde 9 studentů z vyšších ročníků (v minulosti se jim nepodařilo předmět úspěšně absolvovat).Pokud si necháte zaregistrované cvičení, budete mít přednost a žádný student z vyššího ročníku Vás při zápisu na cvičení nenahradí. Pokud si změníte cvičení např. z úterý na středu (ztratíte prioritu), tak mohou nastat dvě situace:

 • při automatizovaném zápisu prvního kola není překročena kapacita cvičení – Vy se na toto konkrétní cvičení dostanete,
 • je překročena kapacita cvičení – před Vámi mají přednost studenti, kteří na čas cvičení nesáhli a dále studenti z vyšších ročníků. Malá pravděpodobnost úspěchu.

 

Doporučujeme proto měnit čas cvičení a přednášek až ve fázi zápisu předmětů. Pokud se Vám v tuto dobu podaří změnit čas cvičení, tak Vás v nově zvoleném čase nikdo nenahradí. Volných míst je ale málo, proto u zápisu záleží na rychlosti a na štěstí.

Další možností je změnit cvičení těsně před koncem registrací – najít cvičení, kde je volné místo. Pokud Vás ale na tomto cvičení bude málo, katedra může toto konkrétní cvičení zrušit. Pokud je cvičení plné, můžete zkusit odhadnout pravděpodobnost, že se na toto cvičení dostanete.

1.4 Kdy si změnit Vámi vybraný předmět [menu]

Ve fázi registrací předmětů si student vybírá předmět, čas přednášky a cvičení. Výběr předmětu by měl odpovídat předepsané struktuře předmětů pro studovaný obor.

Registrace je závazná – když se Vám předmět zapíše, tak ho již nemůžete zrušit. Můžete ho maximálně nahradit ve třetím kole zápisů novým předmětem se stejným či vyšším počtem ECTS kreditů, aby nedošlo k penalizaci z Vašich rezervních kreditů.

Zápis předmětů se skládá ze dvou částí – automatizovaného zápisu a následných ručních úprav rozvrhu jednotlivými studenty. Při automatizovaném zápisu se procházejí registrace na jednotlivé přednášky a cvičení. Pokud se zaregistrovaní studenti na rozvrhovou akci vejdou, tak se jim zapíše. U předmětů s přednáškou a cvičením se student musí vejít na oboje, jinak se nezapíše ani jedna část.

Po automatizovaném zápisu si mohou studenti ručně upravovat rozvrh v jednotlivých kolech zápisu. Při ručních úpravách mají studenti vyšších semestrů přednost – mohou začít s úpravami o několik hodin dříve (viz harmonogram). Doporučujeme vyplňovat předmětové ankety. Pomůžete tak nejen zkvalitnit výuku daného předmět, ale budete mít taktéž zpřístupněn zápis předmětů o hodinu dříve než ostatní studenti.

Tři kola zápisu, rozdělení předmětů do tříd

Fáze zápisů předmětů je ještě komplikovanější kvůli požadavku na to, aby na přednáškách a cvičeních měli přednost studenti, kteří mají konkrétní předmět povinný. Proto vznikla tři kola zápisů předmětů.

 • Zápis zaregistrovaných předmětů třídy I
 • Zápis zaregistrovaných předmětů třídy I a II
 • Zápis libovolných (i nezaregistrovaných) předmětů, čili předmětů z libovolné skupiny

Pozor: Pokud nemáte předmět zaregistrovaný a chcete ho v daném semestru studovat, musíte doufat, že na Vás zbude místo až ve třetím kole (byť by to byl Váš oborově povinný předmět).

 

2. Jak měnit předměty a jejich konání v období zápisů  [menu]

 

Když skončí automatizovaný zápis dané třídy předmětů, nemusí vždy dopadnout optimálně. V prvním semestru od fakulty máte registrovány předměty povinné, vy si registrujete angličtinu a tělocvik a tyto předměty patří do první třídy. Po skončení automatizované zápisu je třeba rozvrh zkontrolovat a případně změnit. Pokud jste si nezměnili fakultou registrované předměty, máte je zapsané. U angličtiny a tělocviku se nemusí předmět zapsat, protože jste si zaregistrovali „přeplněné“ cvičení.  Různé výsledky automatizovaného zápisu s návrhem řešení jsou popsány v následujících bodech.

2.1 Zaregistrované cvičení a/nebo přednáška daného předmětu se zapsalo, čas vám vyhovuje [menu]

Optimální výsledek. Nemusíte nic dalšího dělat.

2.2 Zaregistrované cvičení a/nebo přednáška daného předmětu se zapsalo, chci změnit čas [menu]

Pokud se Vám při automatizovaném zápisu cvičení nebo přednáška zapíše, tak stále můžete změnit čas. Můžete se zapsat pouze na cvičení nebo přednášku s volným místem. Pokud se Vám změna podaří, tak Vám nový čas již nikdo nezabere.

Volná místa můžete vyhledávat dopředu – průběžný stav vidíte ve „statistikách studentských registrací“ v InSISu (aktualizují se přibližně jednou za půl hodiny). Volné místo získá ten, kdo je rychlejší.

Nová volná místa se objevují i v průběhu dne – pokud si nějaký student změní čas cvičení, tak se jím uvolněné místo nabídne ostatním studentům. K dispozici je ale až po náhodně dlouhé době (půl hodiny až tři hodiny) po uvolnění.

2.3 Zaregistrované cvičení a/nebo přednáška daného předmětu se zapsalo, chci ho zaměnit za jiný předmět [menu]

Když jste si zaregistrovali např. angličtinu 2AJ211 a ta se Vám automatizovaně zapsala, tak již máte omezené možnosti výměny za jiný předmět (např. 2AJ111). Změnu můžete udělat až ve třetím kole zápisů.

Nejdříve si musíte zapsat nový předmět či předměty se stejným či vyšším počtem kreditů než rušený předmět. Teprve po zápisu těchto předmětů Vám InSIS umožní zrušit předmět, který jste si zaregistrovali, a který se Vám zapsal.

2.4 Zaregistrované cvičení a/nebo přednáška daného předmětu se nezapsalo – další postup [menu]

Pokud se Vám zaregistrovaný předmět nezapíše (nezbylo na Vás volné místo), tak si můžete zapsat jiné cvičení stejného předmětu, na kterém je volné místo. Pokud se Vám podaří zapsat na nějaké volné místo, tak Vám již tento termín nikdo nesebere.

Pokud si žádné cvičení a/nebo přednášku nezapíšete, tak tento předmět nebudete tento semestr studovat – nemáte ho zapsaný. Můžete si ho zapsat příští semestr.

Nezapsaný předmět nemusíte jiným nahrazovat – upozorňujeme, že byste měli v průměru studovat 30 kreditů za semestr.

2.5 Nezaregistrovali jste předmět, rádi byste ho studovali (zapsali si ho) [menu]

Nezaregistrované předměty lze zapisovat až ve třetím kole zápisů, tj. pokud si někdo nestihl zaregistrovat angličtinu, může se pokusit najít volné místo na některém cvičení až na konci zápisů, tedy ve třetím kole.

2.6 Zaregistrovali jste si jen předmět a ne konkrétní čas cvičení [menu]

Znamená to, že jste si vybrali předmět, ale už jste u něj neklikli na volbu s výběrem konkrétního cvičení a/nebo přednášky. Po prvním kole automatizovaného zápisu se vyhodnotí předměty spadající do první třídy, ostatní stále budou mít stav „dosud nevyhodnoceno“.

Pokud si někdo zaregistroval pouze předmět a ne již konkrétní čas cvičení po automatizovaném zápisu mu žádné cvičení nebude zapsáno. Co je důležitější – tento student neposkytl katedře informaci pro rozhodování, kolik je potřeba cvičení. Pro katedru je neviditelný.

Pro řádné studium se Vám po konci registrací a úprav rozvrhů zapíší pouze předměty, které mají řádně vybrané časy přednášek a/nebo cvičení.

Je tedy třeba najít volné místo a zapsat si konkrétní cvičení a/nebo přednášku. Pokud místo není, předmět nebudete v tomto semestru studovat, můžete si ho ze zápisů zrušit.

 

3. Mimosemestrální kurzy, státnice a souborné zkoušky [menu]

 

V Portálu studenta se nachází aplikace Mimosemestrální kurzy (najdete ji vedle Přihlašování na zkoušky a Registrace/Zápisy). Tato agenda slouží k zápisu speciálních předmětů, jejichž výuka probíhá mimo harmonogram výuky běžných předmětů, např. jeden týden v červnu. Bližší specifikace o době konání najdete v Poznámkách. Přes aplikaci Mimosemestrální kurzy se také přihlašuje na státnice, které jsou vypsané v rámci předmětů.

Narozdíl od registrací se u mimosemestrálních předmětů rovnou zapisuje na daný termín jeho označením a přidáním, viz obrázek níže. Poté již není potřeba nic dělat, předmět máte zapsaný.