Kategorie software

Software kategorie A:

Základní programové vybavení na počítačích a aplikačních serverech pro všeobecné použití, jehož funkčnost garantuje Správa lokální sítě a Helpdesk (zaměstnanecký image instalovaný tímto oddělením). Jedná se např. o správnou funkčnost OS MS Windows na zaměstnaneckých a učebnových počítačích, dále o správnou funkčnost MS OFFICE a aplikací jako Internet Explorer, Acrobat Reader, Total Commander, a jiné.

Aktuální seznam softwaru distribuovaného na PC zaměstnanců je k dispozici na zde.

Software kategorie B:

Specializovaný software pro účely výuky instalovaný do studentského poč. image či na síťový server. Jeho funkčnost není garantována Správou lokální sítě.  Software je Správou lokální sítě nainstalován za přítomnosti garanta tohoto software za předpokladu splnění licenčního ujednání.

Software kategorie C:

Specializované programové vybavení pro osobní či jiné skupinové využití. Programové vybavení této kategorie si instaluje uživatel sám – např. na svůj počítač či na projektový server. Tento software rovněž negarantuje Správa lokální sítě ani Helpdesk.

  • Autor: we
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: