Rok 2020

Centralizované rozvojové programy (CRP):

 • Vzájemná spolupráce VŠ při elektronizaci procesů a technickém rozvoji správních a studijních agend
  Tematické zaměření: Elektronizace správní agendy vysoké školy
  Garant projektu: Ing. Milan Nidl, MBA
  Období řešení projektu: 1. 1. – 31. 12. 2020

 

CI dále spolupracovalo na projektech:

 • IGA/A
  Výzva č. 02_19_073 pro Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ v prioritní ose 2 OP
  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
  Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016936
  Programové období: 2014 – 2020
  Podrobnější informace o projektu včetně výstupů naleznete zde